PRIVACY POLICY

Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Настоящата Политика за поверителност за защита на личните данни се прилага само за информация, която се събира чрез нашия уебсайт, секцията за онлайн резервации и свързаните с тях картови плащания.

Този уебсайт („Уебсайт“) и свързаните с него сайтове се поддържат и управляват от:

Перла Турист Инвест ЕАД

Адрес: ул. „Цанко Церковски“ № 67, София 1421, България,

наричано по-долу “ Перла Турист Инвест „

Моля, прочетете внимателно настоящата Политика за поверителност, преди да попълнете каквито и да било формуляри за резервация или да използвате което и да е съдържание от сайта. Перла Турист Инвест си запазва правото да обновява Политиката за поверителност с цел да подобрява същата. По тази причина съветваме посетителите периодично да проверяват правилата за поверителност за актуализации или ревизии.

В Перла Турист Инвест ние се ангажираме да защитаваме личните ви данни. Използваме информацията, която събираме на нашия уебсайт, за да доставяме услуги и да подобряваме качеството на обслужването Ви. Защитата на данните е с особено висок приоритет за управлението на компанията ни. Достъпът до уебсайта на Перла Турист Инвест е възможен без предоставяне на лични данни. Ако обаче даден субект на данни иска да използва нашите услуги чрез уебсайта ни, е необходимо обработването на лични му данни.

Обработката на лични данни като име, адрес, дата на раждане, пол, електронен адрес, телефонен номер, номер на кредитна карта и др. на субекта на данни винаги трябва да съответства на Общия регламент за защита на данните (GDPR) и да отговаря на изискванията на специфичните разпоредби за защита на данните в Република България, приложими към Перла Турист Инвест.

Като администратор на лични данни Перла Турист Инвест е въвела технически и организационни мерки за осигуряване на най-пълната защита на личните данни, обработвани чрез този уебсайт. Въпреки това, базираните на интернет преноси по принцип могат да имат пропуски в сигурността, така че абсолютна защита не може да бъде гарантирана. По тази причина всеки субект на данни има свободата да ни предостави личните си данни чрез алтернативни средства, напр. по телефона.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

Перла Турист Инвест чрез уеб сайта: „hoteldowntownsofia.com“ има грижата за защитата на личните данни на Клиента („Субекта на данни“), които са станали известни и са събрани в резултат на попълването на електронния формуляр за резервация и извършване на плащане чрез нашия уебсайт. Това задължение не е валидно в случай, че Клиентът предостави неверни данни.

Съгласно действащите закони, Перла Турист Инвест може да използва и обработва събраните лични данни на Клиентите за целите на хотелското настаняване, за предоставяне на туристически, хотелиерски или други съпътстващи основната дейност услуги.

Всякакви други цели, за които данните могат да бъдат използвани, ще бъдат в съответствие с българското и европейското законодателство, приложимите международни регламенти, интернет етиката и добрите правила на морала.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ?

Перла Турист Инвест събира и обработва тези лични данни, които са необходими и свързани с администриране и организацията на нашите хотелски услуги, и действаме като администратор на лични данни („администратор на данни“). Събираме само необходимите минимални лични данни на правно основание (в изпълнение на законовите изисквания към дейността ни), за изпълнение на сключени договори, с цел защита на легитимен интерес на дружеството или само ако сме получили предварително изрично съгласие за това.

Ако субектът на данни се свърже с нас по електронна поща или чрез формуляр за контакт, личните данни, предоставени от него, се съхраняват автоматично. Когато правите онлайн резервация или запитване чрез нашия формуляр за връзка с уебсайта, събираме:

 • Информация за контакт: име, имейл адрес, телефонен номер;
 • Информация за престоя на госта: дати на пристигане и заминаване, закупени услуги, специални желания и предпочитания;
 • Информация за плащане: номер на кредитна карта, в случай че резервирате онлайн.

Информацията събираме по следните начини:

 • Информация, която предоставяте лично: в случай че резервирате онлайн или се свържете с нас.
 • Информация, която се предоставя от трети страни: от лица, упълномощени да действат от Ваше име или във Ваша полза – ако правят резервация за Вас.

Такива лични данни, предавани на доброволен принцип от субекта на данни на Перла Турист Инвест, се съхраняват с цел обработка на резервацията и осъществяване на необходимата хотелска услуга или за връзка с лицето, за което се отнасят данните. Няма прехвърляне на тези лични данни на трети страни освен при предоставяне на информация към компетентни публични органи например като Министерството на туризма или Министерството на вътрешните работи в изпълнение на наши нормативни задължения.

Перла Туристи Инвест ще обработва и съхранява личните данни на Клиента („Данните“) само за периода, необходим за постигане на целта за съхранение или доколкото това е определно от европейското законодателство или от действащите норми на Република България в закон или подзаконов акт, на който администраторът е подчинен.

Ако целта за съхранение не е приложима или ако срокът на съхранение, определен от европейското законодателство или друго относимо законодателство, изтече, личните данни рутинно се изтриват в съответствие със законовите изисквания.

КОГА МОЖЕМ ДА СПОДЕЛИМ ВАШИТЕ ДАННИ С ТРЕТИ ЛИЦА?

Ние можем да разкриваме лични данни, ако имаме добросъвестно убеждение, че разкриването е разумно необходимо (а) за да отговарим на приложимото право, регулация, правна процедура или искане на компетентен орган; (б) да изпълним договорите за услуги, които имаме с Вас; в) за да се борим срещу измами или с въпроси на сигурността; или (г) за защита на правата, имуществото или безопасността на Перла Турист Инвест или на нашите служители или клиенти. Във всички останали случаи е необходимо Вашето предварително съгласие.

По-конкретно, с оглед предоставяне на услугите ни, осигуряване на сигурността в хотела и осъществяване на дейността, може да предоставим Вашите данни на трети лица:

Когато сме задължени да съобщим конкретна информация на компетентен публичен орган по законоустановена причина, например органи на Министерството на вътрешните работи, данъчни органи и други държавни и общински органи;

Към други хотели от групата на Перла Турист хотели, когато е допустимо по закон;

Към партньори и контрагенти на Перла Турист Инвест (напр. туроператори, счетоводители или юристи), включително посредством платформата Clock;

Споделяме информация и с компании, които ни помагат да управляваме сайта, анализите ни, търсачки, които действат от наше име, както и партньори като социални мрежи, които извършват промоции и реклама.

При всички случаи Вашите данни няма да бъдат споделяни с трети лица, установени извън територията на ЕИП (ЕС, Норвегия, Исландия и Лихтенщайн), освен ако същото не е позволено изрично от местното законодателство и са налице адекватни мерки за защита.

Перла Турист Инвест не може да споделя, докладва или разкрива вашите лични данни за маркетинг проучвания на трети лица, или да ги използва и предоставя за други цели, извън изброените, за които предварително не сме уведомили субекта на данните и не сме получили неговото съгласие.

КАК ЗАПАЗВАМЕ ВАШИТЕ ПРАВА?

Перла Турист Инвест обработва вашите лични данни само в съответствие с посочените цели и в рамките на съответните срокове.

Събраните лични данни са в описания минимален обем и само за нашите ясно определени цели и условия за съхранение. Достъпът до данни е предоставен само за ограничен брой лица в Перла Турист Инвест, които са обучени и инструктирани как да работят с личните данни.

Във връзка с влизането в сила на Общия регламент за защита на данните, Перла Турист Инвест предприе подробен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработката на лични данни. Като част от този анализ проверяваме нашите партньори, преработваме нашите процедури и правила, обучаваме нашите служители, използваме опитни консултанти, за да сме сигурни, че отговаряме на най-високите стандарти за поверителност и сигурност за защита на Вашите данни.

ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

Субектите на данни могат да поискат от Перла Турист Инвест да коригира личните им данни, ако данните са неточни или неактуални, а Перла Турист Инвест е длъжна своевременно да извърши исканите корекции на неточните или неактуални лични данни.

Субектите на данни могат да поискат от Перла Турист Инвест да ограничи използването на личните им данни, доколкото това ограничение не противоречи на правните разпоредби или на други основания за съхранението и обработването им.

Субектите на данни могат да поискат личните им данни да бъдат изтрити (правото да бъдат забравени) от Перла Турист Инвест, при условие че изтриването на данните не противоречи на закона или на други основателни причини за тяхното съхранение и обработка.

Субектът на данните има право да бъде информиран:

 • дали личните му данни са били обработени;
 • за какви цели се обработват личните данни;
 • за начините, по които се обработват неговите лични данни;
 • видовете лични данни, които уебсайтът обработва.

Субектът на данни се задължава да не се намесва неоправдано и да възпрепятства дейностите на Перла Турист Инвест при упражняване на предоставените му права.

Ако вие, като субект на данни, искате да зададете въпроси относно правата си или ако желаете да осъществите свое конкретно право, моля, свържете се с нас на електронен адрес: reservations@hoteldowntownsofia.com.

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЗАЩИТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Перла Турист Инвест въведе технологии и политики за защита на личните данни срещу нерегламентиран достъп и злоупотреба и ще продължи да актуализира тези мерки, както е приложимо.

СПЕЦИАЛНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА ПОД 18 ГОДИНИ

Не събираме лични данни, предоставени от лица под 18-годишна възраст. Като родител или настойник, не позволявайте на Вашите деца да изпращат лични данни без Ваше разрешение. За услугите, които предоставяме, обработваме лични данни на деца под 18-годишна възраст, когато данните са предоставени от родител или настойник.

„Бисквитки“ и проследяване на използването

Уебсайтът на Перла Турист Инвест използва бисквитки. „Бисквитките“ са текстови файлове, които се съхраняват в системата на компютъра Ви чрез интернет браузър.

Много интернет сайтове и сървъри използват „бисквитки“.  Често „бисквитките“ съдържат така наречен „идентификатор на бисквитка“. Идентификаторът на „бисквитката“ е уникален.  Състои се от низ на знаци, чрез който може да бъде направена връзка между различни интернет страници и сървъри с конкретния интернет браузър, в който е съхранена „бисквитката“. Това позволява на посетените интернет сайтове и сървъри да разпознаят отделните браузъри от други интернет браузъри, които съдържат други „бисквитки“. Конкретният интернет браузър може да бъде разпознат и идентифициран чрез уникалния идентификатор на „бисквитката“.

Чрез използването на „бисквитки“, Перла Турист Инвест може да предостави на потребителите на този сайт по-удобни за ползване услуги, които не биха били възможни без настройката на „бисквитките“.

С помощта на „бисквитка“ информацията и офертите на нашия уеб сайт могат да бъдат оптимизирани с оглед на потребителя. „Бисквитките“ ни позволяват, както вече споменахме, да разпознаваме нашите потребители на уебсайтове. Целта на това разпознаване е да улесни потребителите да използват нашия уебсайт. Потребителят на уебсайта, който използва „бисквитки“, напр. не е необходимо да въвежда данни за достъп всеки път, когато уеб сайтът е достъпен, защото това се извършва от уебсайта и така „бисквитката“ се съхранява в компютърната система на потребителя. Друг пример е „бисквитката“ на пазарска количка в онлайн магазин. Онлайн магазинът запомня артикулите, които клиентът е поставил във виртуална пазарска количка чрез „бисквитка“.

Субектът на данните може по всяко време да предотврати настройването на „бисквитките“ на уебсайта ни чрез съответната настройка на използвания интернет браузър и по този начин да откаже окончателно настройката за „бисквитките“. Освен това, вече зададените „бисквитки“ могат да бъдат изтрити по всяко време чрез интернет браузъра или други софтуерни програми. Това е възможно при всички популярни интернет браузъри. Ако субектът на данните деактивира настройката на „бисквитките“ в използвания интернет браузър, не всички функции на нашия уеб сайт могат да бъдат напълно използваеми.

Наличие на автоматизирано вземане на решения

Като отговорна компания, ние не използваме автоматично вземане на решения или профилиране.

ПО КАКЪВ НАЧИН МОЖЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С КОМПЕТЕНТНИЯ НАДЗОРЕН ОРГАН?

Независимо от посоченото по-горе, при оплаквания имате право да се обърнете към Комисията за защита на личните данни (КЗЛД):

лично, на адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

с писмо, на адрес: гр. София, п.к. 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2;

по факс – 029153525;

на имейла на КЗЛД – kzld@cpdp.bg;

чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://www.cpdp.bg/.

Запазваме си правото периодично да актуализираме тази Политика, поради което Ви молим да я преглеждате, за да установявате как обработваме и защитаваме Вашите лични данни.

Ако имате въпроси относно нашата Политика за поверителност или желаете да отправите искане и да упражните права по отношение на Вашите лични данни, моля да се свържете с нашето длъжностното лице по защитата на данните:  …………….., e-mail: ……………………………..

Настоящата политика е актуализирана на 30.03.2020г.

СПОРАЗУМЕНИЕ С ПОТРЕБИТЕЛЯ

Настоящото Споразумение с потребителя съдържа разпоредби за онлайн резервация на стаи и услуги в хотел „Даунтаун“, адрес: бул. „Васил Левски“ № 27, София 1040, България.

Общи условия

Условията на Споразумението са общи и валидни за извършване на резервация на стаи и услуги в х-л „Даунтаун“ посредством собствената ни онлайн резервационната система.

Резервация

Предоставяне на възможност за директна направа и плащане на резервация, посредством резервационен модул на сайта на х-л „Даунтаун“.

Осъществяване на резервация и плащания

а) Извършването на процедура за резервация чрез онлайн резервационната система на х-л „Даунтаун“ се счита за Договореност за избраните услуги между Клиента и хотела в конкретния период от време. Всякакви задължения и рекламации относно предоставяните услуги, се отнасят само за клиенти, които са направили реални резервации за съответните услуги. Обработената резервация може да бъде платена по някой от методите, предложени от системата. Х-л „Даунтаун“ запазва правото си да променя начините на плащане във формата за онлайн резервации.

 • Плащане чрез банкова карта: В зависимост от избраната услуга и тарифа Клиентът може да бъде поканен от системата да заплати стойността на цялата резервация, или на част от нея – например цената на първата нощувка в хотела, посочена в резервационната система. Плащането се осъществява в защитен прозорец на платежната система. При първоначално частично плащане за резервация, моля да имате предвид, че останалата част от сумата се заплаща при пристигането и настаняването Ви в х-л „Даунтаун“.
 • „Кредитна/дебитна карта (за гаранция)“: Вие въвеждате информация за кредитната/дебитната си карта в съответните полета на формата за резервации. Предоставените данни се предават на хотела чрез сигурни комуникации на защитен сървър. Х-л „Даунтаун“ взима решение да изтегли или да блокира определената сума от Вашата карта, която сума съответства на стойността на услугата. Ако по някаква причина не можем да извършим необходимите транзакции с Вашата карта, които да гарантират резервацията Ви, резервацията може да бъде отказана или анулирана. Моля, направете проверка за срока на валидност на картата си и дали по Вашата сметка има достатъчно средства за плащане на заявената услуга.
 • Предплащане на резервираните услуги чрез Банков превод. Този способ е приложим, когато 100% или по-малка част от услугите трябва да бъдат заплатени предварително. Определянето на размера на дължимата сума ще бъде направено по време на процедурата по резервация. Безкасовите транзакции са достъпни за юридически и за физически лица. Плащането трябва да бъде направено в рамките на 3 работни дни след направата на резервация. Хотелът запазва правото си да ограничи безкасовите плащания на резервации до 5 дни преди датата на пристигане. Моля да имате предвид, че при настаняване в хотела може да Ви бъде поискан за проверка платежният документ.
 • Внимание! Хотелът има право да определя невъзстановими тарифи. При условията на такива тарифи, х-л „Даунтаун“ не дължи връщане на полученото първоначално плащане (пълно или частично) в случай на анулиране на резервацията или непристигане на клиента. Хотелът таксува получената сума като наказателна санкция.

б) Резервацията на стаи и услуги се урежда директно по време на резервационната процедура. Потвърждението на резервацията ще бъде изпратено на посочения от Клиента имейл адрес след завършване на процедурата по резервация.

Промяна и анулация на резервация

При необходимост от промени или анулация на резервация, е необходимо да се изпрати мейл с точно и ясно формулирани искания за промени или с описание на причината за исканата анулация на е-мейл адрес: reservations@hotel-downtown.net Ако е възможно да бъдат направени исканите промени или анулация, ще получите мейл с потвърждение. Имайте предвид, че анулации се осъществяват единствено според условията, определени за съответната тарифа, използвана при направата на резервацията. След потвърждение от страна на хотела, че резервацията може да се анулира, платените суми ще бъдат възстановени съответно:

а) Ако използвате електронен начин на плащане с банкова карта, при уважена анулация на резервацията в срок, парите ще бъдат изпратени обратно до банковата карта или до електронен портфейл, използван(а) по време на резервационната процедура в срок от около 15 работни дни от деня, в който сме получили анулирането на резервацията. Времето между връщането и получаването на парите от Клиента зависи от вътрешните банкови процедури и вътрешните процедури на платежните системи.

б) Ако използвате начина на плащане „Кредитна карта (гаранция)“ и анулирате отменяема резервация навреме, в предоставения Ви за безплатна анулация срок, размерът на сумата, удържана от Вашата кредитна карта, ще бъде възстановен от х-л „Даунтаун“.

в) Ако използвате банков превод, за да платите резервацията си, при уважена анулация на резервацията в срок, парите ще Ви бъдат върнати по банковата сметка на получаване, след като се приспадне комисионата на платежната система.

д) В случай на късно анулиране на  резервация или непристигане на госта, х-л „Даунтаун“ може да приложи наказателна санкция към Клиента. Правилата за късно анулиране и точните условия за наказателните санкции се определени от хотела. По време на процедурата за резервация, моля, прочетете условията на резервацията, правилата за специалните оферти, както и условията за късната анулация, които са посочени на уеб страницата на хотела и на онлайн резервационната система.

В случай на ранно (предсрочно) напускане на Клиента, хотелът запазва правото си да санкционира госта според предварително установените условия за ранно напускане.

Цена на стаите и услугите

а) Цените, посочени в онлайн резервационната система на х-л „Даунтаун“, са валидни за съответните условия на резервацията, направена чрез системата според вида на тарифата на хотела.

б) Резервацията на стаи и услуги се обработва според заложените цени за съответните дати на престой в х-л „Даунтаун“. Определената цена на стаите и услугите е задължителна за всяка резервация. Някои от цените могат да бъдат показани без включени местни данъци и такси.

в) Всички цени, посочени в системата за онлайн резервации, са зададени в съответната валута.

Сигурност на информацията

а) Въвеждането на данните и обработката на плащането чрез банкова карта се извършва на защитената страница на системата за обработка, преминала международна сертификация. Вашите поверителни данни са напълно защитени. При работата с поверителни данни се прилага стандарт за защита на информацията, създаден от платежните системи Visa и MasterCard — PCI DSS. Технологията за прехвърляне на данни гарантира безопасността чрез използването на протоколи за шифроване и система 3-D Secure.

б) Данните, въведени от Клиента, се трансферират до хотела само в степента, необходима за осъществяване на резервацията. Моля Клиентите да се запознаят с Политиката за поверителност, оповестена на уеб страницата на хотела.

в) Съгласявайки се да направите онлайн резервация на стаи и услуги, Клиентът е уведомен за използването и обработването на личните му данни, като се съгласява със събирането, систематизирането, натрупването, съхранението, подобряването (актуализирането, промяната), използването, прехвърлянето към х-л „Даунтаун“ на личните му данни: фамилия, име, имейл адрес, телефонен номер, банкова сметка или номер на банкова карта, гражданство и др. лични данни, които се изискват, за да се предоставят на клиентите желаните от тях услуги, както и с последващо заличаване на тези данни. Подробна информация за съхраняването и обработката на личните данни можете да получите от Политиката за поверителност, оповестена на уеб страницата на хотела.

Отговорност

Цялата информация в резервационната форма е предоставена с максимална точност. Въпреки това е възможно да има допуснати грешки, за които моля да ни информирате своевременно. Информацията, свързана с х-л „Даунтаун“, като описание на хотела, на помещенията, снимки, услуги, цени и др., е предоставена от мениджмънта на хотела.

При използването на онлайн резервационната система на х-л „Даунтаун“ и при обработката на Вашата резервация Вие се съгласявате с условията на настоящото Споразумение с потребителя и с Политиката за поверителност. В случай на несъгласие с някое от посочените условия, молим да спрете използването на онлайн резервационната система. Продължаването на използването на системата се счита за недвусмислено приемане на всички условия на това Споразумение и на Политиката за поверителност.